GASTROBAR MEDITERRANEO SL informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollits per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit GASTROBAR MEDITERRANEO SL, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L´ús d´aquest web implica l´acceptació d´aquesta política de privadesa.

 

RECOLLIDA, FINALITAT I TRACTAMENT DE DADES

GASTROBAR MEDITERRANEO SL té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, GASTROBAR MEDITERRANEO SL serà considerat com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Alhora GASTROBAR MEDITERRANEO SL informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l'agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats. Les operacions, les gestions i els procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de GASTROBAR MEDITERRANEO SL, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers.

 

COMUNICACIÓ D'INFORMACIÓ A TERCERS

GASTROBAR MEDITERRANEO SL informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, llevat que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan GASTROBAR MEDITERRANEO SL disposi del consentiment exprés de lusuari.

 

DRETS DELS USUARIS

L'usuari pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides. També podrà sol·licitar la limitació, la portabilitat i l'oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. Igualment, podrà tenir dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de dades realitzat fins ara. El proveïdor podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent, a
Responsable:
Identitat: GASTROBAR MEDITERRANEO SL
CIF: B65867046
Adreça postal: CL FUSINA 5 08003 BARCELONA
Correu electrònic: info@llamber.com

 

Copyright © GASTROBAR MEDITERRANEO SL | RESERVATS TOTS ELS DRETS

loading...