Aquest lloc Web ha estat creat per GASTROBAR MEDITERRANEO SL (d'ara endavant, Llamber) amb caràcter informatiu i per al seu ús personal. Aquestes disposicions regulen lús del servei del lloc web dInternet que Lamber posa a disposició dels usuaris dInternet. Abans de completar qualsevol registre dusuaris haurà de llegir la següent informació sobre Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació.


Titularitat del lloc web

En compliment de la Llei d'Internet 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que aquest lloc web pertany a: GASTROBAR MEDITERRANEO SL ( amb domicili a CL FUSINA 5 08003 BARCELONA , CIF: B65867046 i el seu lloc web http://Llamber.com, juntament amb els seus logotips i dominis registrats corresponents.

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. La utilització daquest lloc web atribueix la condició dusuari del lloc web i implica lacceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal.

L'Avís Legal i/o les Condicions del Servei de Flamber establertes per als serveis prestats a través del present lloc web, podrà patir modificacions de qualsevol tipus, quan Truc ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius aplicables en cada moment , novetats quant a jurisprudència i tecnològiques futures.

L'accés a la pàgina web és gratuït excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.


Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts que allotja estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. S'entén per continguts a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals i sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant “Continguts”), aquests són propietat intel·lectual de Llamber o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació dels mateixos més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Lloc web, si no es té lautorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

Alguns dels continguts de l'aquest lloc web poden ser descarregats al terminal de l'usuari sempre que sigui per a ús privat i sense cap finalitat comercial. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Llamber o tercers, sense que es pugui entendre que l'accés al Lloc web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, nom comercials i/o signes distintius.


Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter
personal dels usuaris

Llamber garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

Llamber ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per Llamber.

Llamber proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal oa qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a per tal que Llamber procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels usuaris.

Llamber es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. Certs serveis prestats al WEBSITE poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

Els clients i/o usuaris de Llamber poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició sobre les vostres dades personals. Els drets esmentats podran ser exercitats, bé per l'usuari, bé pel seu representant, mitjançant la tramesa d'una sol·licitud escrita i signada, a la següent adreça:

GASTROBAR MEDITERRANEO SL  CL FUSINA 5 08003 BARCELONA

Ref. Dades Personals.

La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'usuari, fotocòpia del DNI així com el contingut de la petició que vulgui fer, si escau.


Legislació:

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Aquestes condicions generals es regeixen i s'interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o execució daquestes condicions generals de venda serà competència exclusiva dels Tribunals de Catalunya (Espanya).

loading...